Pomoc i regulamin

Regulamin Klienta Indywidualnego

1.
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady korzystania z programu Wiewiórka.pl (dalej: „Program”), prowadzonego przez spółkę Wiewiórka.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  02-796,przy  ul. Wąwozową 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 502133 i której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, numer NIP 7010416886 (dalej: „Spółka”).
 2. Program polega na pośredniczeniu w obrocie określonymi dalej surowcami pomiędzy osobami fizycznymi, prawnymi jak i innymi jednostkami organizacyjnymi, które zarejestrowały się jako uczestnik Programu (dalej: „Uczestnik”) na portalu Wiewiórka.pl, działającym pod adresem wiewiorka.pl (dalej: „Serwis”) a miejscami przetwarzania surowców wtórnych (dalej: „Zakład”) oraz na prowadzeniu rozliczeń z tytułu przekazanych surowców wtórnych.
 3. W ramach Programu Uczestnik może przekazywać surowce, których rodzaje wymienione zostały w § 5 Regulaminu (dalej: „Surowce wtórne”) za pośrednictwem Spółki do Zakładu, w zamian za uzyskanie z tego tytułu uprawnienia do uzyskania wynagrodzenia
  lub przekazania wynagrodzenia – na zasadach i warunkach wskazanych w § 7 Regulaminu – środków ze sprzedaży Surowców wtórnych (dalej: „Uzyskane Środki”) na rzecz fundacji lub innej organizacji wyraźnie wskazanej przez Uczestnika podczas przekazywania Surowców wtórnych, spośród fundacji i organizacji wymienionych w Serwisie w zakładce „Partnerzy”(dalej: „Fundacja”). Zgodnie z dyspozycją Uczestnika, wynagrodzenie zostaje wypłacone Uczestnikowi albo przelane na rachunek wybranej przez Uczestnika fundacji lub innej organizacji, spośród znajdujących się na liście partnerów Spółki publikowanej w Serwisie w ciągu 5 dni od otrzymania przesyłki końcowym użytkownikiem.
 4. W żadnym przypadku Spółka nie świadczy usług gospodarowania odpadami, odzysku Surowców wtórnych, segregacji, utylizacji czy magazynowania Surowców wtórnych. Spółka umożliwia jedynie przekazywanie Surowców wtórnych do współpracujących ze Spółką Zakładów.
 5. Z chwilą dokonania rejestracji Uczestnika w Serwisie zostaje zawarta umowa współpracy, w ramach której Uczestnik i Spółka współpracują w zakresie opisanym w ust. 2 i 3 powyżej (dalej: „Umowa”). Warunki Umowy sprecyzowane są niniejszym Regulaminem.
 6. Nazwa Programu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Spółki i podlegają ochronie prawnej.

  2.
  [Uprawnienia i odpowiedzialność Spółki]
 1. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do wybranych treści Serwisu.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i blokad w Serwisie w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę Spółki lub osób trzecich.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Uczestnika.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez Uczestnika lub osoby trzecie w związku z przerwami lub zakłóceniami w korzystaniu z Serwisu, o których mowa w powyższych ust. 1, 2 i 3 Regulaminu.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie czynności Spółki w ramach prowadzenia Serwisu z przyczyn niezależnych od Spółki, w tym jeżeli jest to spowodowane przez działania lub zaniechania osób trzecich, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej, a także operatorów pocztowych.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie czynności Spółki w ramach prowadzenia Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez siłę wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub awarie sieci operatorów pocztowych i innych podmiotów lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Internetu.
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie, powstałe w związku z korzystaniem przez Uczestnika z Serwisu.
 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez Uczestników w Serwisie.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do modyfikacji i zmian zasad wykonywania i korzystania z Programu, jeżeli podyktowane to jest względami technicznymi, w celu usprawnienia działania Programu i zapewnienia większego bezpieczeństwa dla tych usług wchodzących w ramy Programu.

  3.
  [Rejestracja w Programie]
 1. Uczestnikiem Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, lecz nie ukończyły 18 roku życia, mogą być Uczestnikami Programu w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Dla korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Uczestnika:
 3. urządzenia zapewniającego stały dostęp do sieci internetowej,
 4. dostępu do sieci internetowej,
 5. poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej przyjmującej pliki typu Cookie; Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż [10+], Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż [32+], Opera w wersji nie niższej niż [22+], Chrome w wersji nie niższej niż [32+], Safari w wersji nie niższej niż [5+],
 6. konta poczty elektronicznej,
 7. włączonej obsługi plików Cookie.
 8. W celu uczestnictwa w Programie Uczestnik zobowiązany jest do rejestracji na stronie internetowej wiewiorka.pl poprzez wejście w zakładkę „Zarejestruj się!” oraz wykonanie kolejno wszystkich podanych przez Serwis kroków wraz z podaniem informacji wymaganych przez Serwis.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracji swoich pełnych i prawdziwych danych. W przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, Umowa nie zostaje zawarta, a ewentualnie Uzyskane Środki podlegają przekazaniu na rzecz fundacji wybranej przez Spółkę.
 10. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu Rejestracji, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Spółkę podanych przez Uczestnika danych osobowych w zakresie niezbędnym do:
 11. umożliwienia Uczestnikowi korzystania z Serwisu,
 12. przekazywania na rzecz Uczestnika płatności dokonywanych przez Spółkę tytułem przekazanych Surowców wtórnych
 13. przekazywania przez Spółkę na rzecz Fundacji kwoty Uzyskanych Środków tytułem przekazanych przez Uczestnika Surowców wtórnych oraz danych osobowych w tym adresu zamieszkania Uczestnika, celem poinformowania kto jest darczyńcą.
 14. świadczenia przez Spółkę usług określonych Regulaminem, a także
 15. do celów badania rynku, zachowań i preferencji Uczestników, dostosowania oferty Serwisu do oczekiwań Uczestników, polepszenia jakości świadczonych usług, tworzenia zbiorowego wizerunku Uczestników i reklamy, w celach statystycznych, administracyjnych i księgowych.
 16. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu rejestracji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Spółkę oraz partnerów Spółki podanych przez Uczestnika danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywać się będzie w zakresie oraz na zasadach określonych w § 14 „Dane osobowe”. Po zakończeniu korzystania przez Uczestnika z Serwisu, Spółka jest uprawniona do przetwarzania danych, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 17. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu rejestracji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez Spółkę w imieniu własnym lub na jej zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika przy dokonywaniu rejestracji, w tym także po zakończeniu korzystania przez Uczestnika z Serwisu.
 18. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne informacje wymagane przez obowiązujące przepisy.

  4.
  [Wysyłka Surowców wtórnych]
 1. Wysyłka Surowców wtórnych przez Uczestnika na rzecz Spółki odbywa się za wykorzystaniem logistycznej sieci Wiewiórka.pl, obsługiwaną przez firmy kurierskie (dalej: „Operator”).
 2. Po zarejestrowaniu się w Programie, Uczestnik otrzyma login i hasło uprawniające go do dostępu do własnego konta prowadzonego w ramach Serwisu. W ramach swojego konta Uczestnik może zamówić od Spółki opakowania, w których następuje późniejsza wysyłka Surowców wtórnych (dalej: „Opakowania”).Wysyłka Surowców wtórnych w ramach Programu możliwa jest wyłącznie w Opakowaniach dostarczanych przez Spółkę. Zamówienie i dostawa Opakowań są bezpłatne. Jednakże Spółka może żądać zapłaty za przesłane Opakowania, jeśli Uczestnik nie wykorzystuje Opakowań do przesyłania Surowców wtórnych.
 3. Zamówione Opakowania zostaną dostarczone na adres domowy  Uczestnika lub do wybranego przez Uczestnika paczkomatu.
 4. Uczestnik odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie przesyłanych Surowców wtórnych w formie paczki (dalej: „Paczka”). Poprzez prawidłowe przygotowanie, rozumieć należy w szczególności:
 5. umieszczenie w każdej przesyłanej Paczce Surowców wtórnych wyłącznie jednego rodzaju (stosownie do § 5 Regulaminu),
 6. zapakowanie Surowców wtórnych w Opakowanie i zamknięcie Opakowania w taki sposób, by w trakcie ich przewozu zminimalizować możliwość jego otwarcia się.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Surowce wtórne nieprawidłowo zapakowane, w szczególności niespełniające wymagań, o których mowa w lit. a) i b) powyżej mogą nie zostać przyjęte, o czym Uczestnik  zostanie poinformowany  drogą mailową. W takiej sytuacji Uczestnik może – w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji w tym zakresie – złożyć reklamację. W przypadku, gdy Uczestnik oświadczy niezgodność Surowców wtórnych, Spółka uprawniona jest postąpić z Surowcami wtórnymi według własnego uznania.

 1. Przy nadaniu Paczki, Uczestnik logując się na swoje konto określa jaki rodzaj Surowców wtórnych zawiera Paczka.
 2. Minimalna waga paczki zależy od nadawanego Surowca wtórnego.
 3. Maksymalna waga wszystkich nadawanych paczek niezależnie od Surowców wtórnych to 25 kg w przypadku paczek nadawanych za pośrednictwem paczkomatów InPost i 30 kg w przypadku paczek nadawanych za pośrednictwem firm kurierskich.

  5.
  [Rodzaj dopuszczalnych Surowców wtórnych]
 1. W ramach Programu Spółka pośredniczy w obrocie następujących rodzajów Surowców wtórnych:
  1. Metale i ich stopy:
   • Miedź,
   • Kable miedziane,
   • Cynk,
   • Mosiądz,
   • Brąz,
   • Aluminium,
   • Kable aluminiowe,
   • Puszki aluminiowe,
   • Stal nierdzewna,
   • Znal,
   • Złom stalowy,
   • Metale rzadkie,
   • Ołów,
   • Metale szlachetne (złoto, srebro),
  2. Odpady elektroniczne, między innymi:
   • Płyty główne,
   • Twarde dyski,
  3. Telefony komórkowe kompletne, nieuszkodzone (posiadają kompletną obudowę włącznie z tylną klapką jeżeli jest zintegrowana z baterią; posiadają pełną klawiaturę\panel, wyświetlacz oraz wszystkie komponenty fabrycznie montowane w telefonie);telefony komórkowe uszkodzone (telefony nie są kompletne lub posiadają fizyczne uszkodzenia),
  4. Baterie,
  5. Odzież, buty, torby, torebki, rękawiczki, portfele, plecaki szaliki (rok produkcji nie wcześniej niż 2000 roku), spełniające kryterium ponownego wykorzystania,
  6. Zabawki – kompletne i nieuszkodzone, w przypadku np. gier w oryginalnych opakowaniach z kodem kreskowym, oprócz zabawek pluszowych.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Paczce jakichkolwiek innych przedmiotów, niż Surowce wtórne mieszczące się w kategoriach wymienionych w powyższym ust. 1.
 3. Niezależnie od spełniania wymogu określonego w ust. 1 i 2 powyżej niedopuszczalne jest umieszczanie w Paczce następujących rodzajów Surowców wtórnych: pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów wartościowych (antyków, dzieł sztuki itp.) broni, amunicji i innych materiałów wybuchowych lub łatwopalnych (w tym broni w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, jak i substancji chemicznych lub ich mieszanin oferowanych na rynku, np. dopalacze), mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego lub szkody majątkowe, a także innych przedmiotów, których przewóz zabroniony jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego.
 4. W sytuacji podejrzenia, iż Paczka nie spełnia wymogów, o których mowa ust. 1 – 3 powyżej, Operator może sprawdzić jej zawartość przed jej przyjęciem, a następnie podjąć decyzję o odmowie przyjęcia Paczki do wysłania. W takim przypadku stosuje się § 9 ust. 3 Regulaminu.
 5. Przesyłane przez Uczestnika Surowce wtórne muszą także spełniać następujące warunki:
 6. Metale i ich stopy – nie mogą być skorodowane, zabrudzone olejami, farbami i innymi substancjami, z uwagi na które przesłane odpady wymagałyby oczyszczenia przed poddaniem recyklingowi,
 7. Elektronika – nie może być zabrudzona olejami, farbami i innymi substancjami, z uwagi na które przesłana elektronika wymagałaby oczyszczenia przed poddaniem recyklingowi,
 8. Akumulatory PB – nie mogą zawierać wycieków elektrolitu ani nosić śladów wyraźnych mechanicznych uszkodzeń,
 9. Odzież – musi być uprana, sucha, niezawilgocona, niezmechacona, nieodbarwiona, bez dziur, plam, nienosząca śladów rozpadu gnilnego czy też naleciałości pleśni. Nie jest dopuszczalne umieszczanie w Paczce szmat, ścierek oraz ubrań, które zostały wyprodukowana przed rokiem 2000 (tzw. odzież staromodna).
 10. Zabawki – muszą być kompletne, nieuszkodzone, nie mogą być porysowane, a w przypadku np. gier w oryginalnych opakowaniach z kodem kreskowym, oprócz zabawek pluszowych.

  6.
  [Sprzedaż Surowców Wtórnych]
 1. Uczestnik zarejestrowany w Programie, nadając Paczkę z Surowcami wtórnymi upoważnia Spółkę do jej sprzedaży wybranemu przez Spółkę Zakładowi. Spółka przy sprzedaży działa w imieniu własnym, lecz na rzecz Uczestnika.
 2. Umowa zostaje zawarta w sposób dorozumiany poprzez nadanie Paczki przez Uczestnika, po dopełnieniu przez niego obowiązków, opisanych w § 4 Regulaminu.
  W konsekwencji zawarcia Umowy, Spółka zobowiązuje się, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, zapewnić doręczenie Paczki do Zakładu oraz dokonać wypłaty kwoty Uzyskanych Środków na kartę pre-paid, konto osobiste lub na rzecz wybranej przez Uczestnika Fundacji, stosownie do postanowień § 7 Regulaminu.
 3. Uczestnik zawierając Umowę upoważnia Spółkę do sprzedaży Surowców wtórnych na rzecz wybranego przez Spółkę Zakładu za wynegocjowaną przez Spółkę kwotę, nie niższą jednak niż wynikającą z Zestawienia, o którym mowa w § 7 Regulaminu.
 4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Na mocy zawartej Umowy Uczestnik nie zaciąga względem Zakładu żadnych zobowiązań oraz nie zostaje obciążony żadnymi obowiązkami.

  7.
  [Uzyskane Środki]
 1. Uzyskane Środki z tytułu prawidłowo zapakowanych i nadanych Paczek, spełniających wymagania wskazane w § 4-6 powyżej, wypłacane będą na rzecz Fundacji, konto osobiste lub kartę pre-paid Uczestnika z zastrzeżeniem, iż przy wyborze wypłaty środków na kartę pre-paid lub konto osobiste Uczestnika surowce wtórne należące do segmentu „Tekstylia” poddane zostaną procesowi weryfikacji oraz wyceny, na podstawie, którego:
  a) Spółka będzie miała prawo odmówić przyjęcia surowców niespełniających Regulaminu
  b) Użytkownik będzie miał możliwość odrzucenia warunków wyceny przedstawionych przez Spółkę
 2. Fundacja zostanie wskazana przez Uczestnika w Serwisie podczas nadawania Paczki
  i wybrana spośród fundacji i organizacji wymienionych w Serwisie w zakładce „Partnerzy”.
 3. Uzyskane Środki skalkulowane będą na podstawie zestawienia wartości Surowców wtórnych (dalej: „Cennik”)
 4. Uzyskane Środki będą równe wartości jednostkowej Surowców wtórnych, zakwalifikowanych do wypłaty wynagrodzenia pomnożonej przez cenę jednostkową zgodną z aktualnym cennikiem.
 5. Aktualny Cennik jest publikowany na stronie wiewiorka.pl. w panelu użytkownika po zalogowaniu. Za każdym razem, gdy zostanie opublikowany nowy Cennik, staje się on automatycznie nowym załącznikiem do Regulaminu. Wartości z nowego Cennika stosuje się do obliczania kwoty Uzyskanych Środków z dniem jego publikacji na stronie wiewiorka.pl.
 6. Zmiana Cennika i wynikające z niego wartości nie mają zastosowania do Paczki nadanej przed publikacją nowego Cennika oraz do Uczestników, którzy nie zostali powiadomieni o zmianie Cennika.
 7. Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane wartości mogą ulec zmianie. Dokładna wycena nastąpi po weryfikacji przesłanych Surowców wtórnych.
 8. Koszt nadania Paczki znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Opłata za nadanie Paczki zostanie pobrana poprzez pomniejszenie Uzyskanych Środków z tytułu przekazanych Surowców wtórnych.
 9. W przypadku, gdy Uczestnik nie wskaże Fundacji, na rzecz której wypłacane mają być Uzyskane Środki, kwota Uzyskanych Środków zostanie skalkulowana zgodnie z powyższymi ustępami i przekazana na rzecz Fundacji wybranej przez Spółkę.
 10. Uzyskane Środki zostaną przekazane bezpośrednio do wybranej Fundacji w terminie
  5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia drogą mailową
  o doręczeniu Paczki do Zakładu. Uczestnik jednocześnie zostanie poinformowany
  o wysokości kwoty Uzyskanych Środków przekazywanej na rzecz Fundacji oraz o ilości lub wadze zakwalifikowanych Surowców wtórnych i ich jakości.

  8.
  [Surowce wtórne nieprzynoszące strat]
 1. Warunkiem wypłaty kwoty Uzyskanych Środków określonej w § 7 Regulaminu na rzecz Fundacji jest zakwalifikowanie przekazanych przez Uczestnika Surowców wtórnych do surowców nieprzynoszących strat.
 2. Poprzez Surowce nieprzynoszące strat należy rozumieć Surowce wtórne przekazane przez Uczestników, spełniające wszystkie warunki określone w § 5 Regulaminu.
 3. W przypadku przekazania przez Uczestnika Surowców wtórnych niespełniających warunków określonych Regulaminem, Fundacji nie przysługuje prawo do kwoty Uzyskanych Środków określonej w § 7 Regulaminu w zakresie tych Surowców wtórnych. Spółka poinformuje o tym Uczestnika za pośrednictwem  drogi elektronicznej bądź wiadomości SMS wyszczególniając z jakiej przyczyny Surowce wtórne są wadliwe.
 4. Surowce wtórne, o których mowa w ust. 3 powyżej nie są zwracane Uczestnikowi, chyba że są nimi tekstylia, a Uczestnik w terminie 7 dni od przekazania mu informacji o ich wadliwości zgłosił wyraźne żądanie ich zwrotu w sposób przewidziany w § 17 Regulaminu.
 5. Zwrot Surowców wtórnych, o których mowa w ust. 4 nastąpi po otrzymaniu żądania Uczestnika i odbywał się będzie za wykorzystaniem logistycznej sieci Wiewiórka.pl obsługiwanej przez Operatora. Wiewiórka.pl poinformuje Uczestnika o kosztach zwrotu Surowców wtórnych.
 6. Koszty związane ze zwrotem Surowców wtórnych, o których mowa w ust. 4 w całości pokrywa Uczestnik.
  9.
  [Reklamacje]
 1. Wszelkie reklamacje Uczestników związane z działaniem Serwisu oraz Programu, w tym związane z dokonywaniem za pośrednictwem Spółki płatności powinny być kierowane do Spółki na adres e-mail zapytaj@wiewiorka.pl. Spółka rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeśli Spółka nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Spółka poinformuje Uczestnika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany podczas dokonywania rejestracji.
 2. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Spółką a Uczestnikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Uczestnik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

  10.
  [Odpowiedzialność Uczestnika]
 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za nadanie w Paczce zawartości, której składowanie lub przewożenie zagrażają życiu lub zdrowiu lub mogącej wyrządzić szkodę w mieniu.
 2. Uczestnik jest świadomy, że nadanie Surowców wtórnych lub innych przedmiotów, niewymienionych w § 5 Regulaminu może spowodować szkody fizyczne w drodze logistycznej.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Spółka uprawniona jest żądać od Uczestnika pokrycia wszelkich szkód, poniesionych przez Spółkę lub osoby trzecie, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
  11.
  [Odstąpienie od Umowy]
 1. Uczestnik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Odstąpienie następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Usuń Konto”, znajdujący się w zakładce konta Uczestnika. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia konta, Spółka usunie konto Uczestnika z Serwisu, a Uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie usunięcia konta.
 3. Uczestnik ma także prawo odstąpienia od Umowy poprzez złożenie w terminie 14 dni od daty jej zawarcia pisemnego oświadczenia przesłanego na następujący adres ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Uczestnika, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Zgłoszenie z prośbą o usunięcie własnego konta można także wysłać pod adres mailowy: zapytaj@wiewiorka.pl.
  12.
  [Wypowiedzenie Umowy]
 1. Wypowiedzenie Umowy przez Uczestnika może nastąpić poprzez kliknięcie w przycisk „Usuń Konto”, znajdujący się w zakładce konta Uczestnika. Po potwierdzeniu zamiaru usunięcia konta, Spółka usunie konto Uczestnika z Serwisu, a Uczestnik otrzyma potwierdzenie usunięcia konta. W takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą potwierdzenia przez Uczestnika zamiaru usunięcia konta. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, Umowa przestaje obowiązywać
  w momencie doręczenia tego oświadczenia na następujący adres: ul. Wąwozowa 11,
  02-796
 2. Spółka ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Uczestnik:
 3. wykorzystuje konto w sposób niezgodny z Regulaminem,
 4. używa lub usiłuje używać Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 5. narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Serwisu w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Spółki.
 6. W każdym z wypadków, wymienionych w ust. 2, Spółka jest uprawniona do wezwania Uczestnika do złożenia wyjaśnień oraz zaprzestania naruszania Regulaminu.
  W przypadku niezastosowania się Uczestnika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Uczestnika w terminie 3 dni, Spółka ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli jednak działanie Uczestnika stanowi zagrożenie dla Spółki, innych Uczestników lub innych osób trzecich, Spółka uprawniona jest usunąć konto Uczestnika naruszającego Umowę i rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wzywania go do składania wyjaśnień.
 7. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Uczestnika informacji
  o rozwiązaniu Umowy i usunięciu konta Uczestnika z Serwisu, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mailowy.
 8. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Spółce, na adres [Wiewiorka.pl sp. z o.o. ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa] znajdujące się w jego posiadaniu Opakowania, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. Jeśli prawidłowa Paczka została nadana przez Uczestnika przed wypowiedzeniem Umowy, Spółka zobowiązana będzie do przekazania kwoty Uzyskanych Środków z tytułu tej Paczki do wskazanej przez Uczestnika Fundacji.
  13.
  [Dane Osobowe]
 1. Niniejszy § 13 Regulaminu określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach Serwisu, podstawą działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli Uczestnik wyraził lub wyrazi zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
  Dane Uczestników w Serwisie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Spółka jest administratorem danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez Uczestników z Serwisu, w tym w związku z pośredniczeniem przez Spółkę w sprzedaży Surowców Zakładom, w tym z przyjmowaniem i przekazywaniem przez Spółkę płatności od Zakładów z tytułu przekazanych Surowców. W przypadku newsletterów, kontaktu związanego z obsługą, wysyłki korespondencji, Spółka może korzystać z usług innych podmiotów, realizujących usługi na zlecenie Spółki i w związku z tym przekazywać do tych podmiotów dane Uczestników. Spółka nie przekazuje natomiast danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.
 3. Korzystanie przez Uczestników z Serwisu może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez Spółkę danych Uczestników. Spółka może także przetwarzać zbiorcze informacje o Uczestnikach Serwisu.
 4. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w celu korzystania z Programu, w tym przyjmowania i wypłacania przez Spółkę płatności Uczestnikom, jak również w celu rozpoznawania reklamacji na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz w celach marketingowych, Spółka zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestnika w zakresie zawartym w formularzu rejestracji w Serwisie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić korzystanie z Serwisu i uczestnictwo w Programie.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 7. Dane przetwarzane są przez czas trwania umowy będącej podstawą uczestnictwa w Programie, w tym do czasu rezygnacji z udziału w Programie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane Uczestnika zostaną usunięte w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji – to czas operacyjny potrzebny na prawidłowe usunięcie danych z baz Spółki.
 8. Spółka wdrożyła odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
  14.
  [Pliki Cookies]
 1. Dane Uczestnika mogą być także zbierane przez pliki cookies.
 2. W wyniku korzystania z Serwisu, w urządzeniach Uczestnika mogą być przechowywane pliki tekstowe (dalej: „Pliki Cookies”), których celem jest ułatwienie Uczestnikowi dostępu do Serwisu i korzystania z niego, a także badanie preferencji i zachowań Uczestnika, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści w Serwisie oraz polepszyć funkcjonowanie Serwisu. Dane są zbierane przez pliki cookies także w celach statystycznych.
 3. Jeśli Uczestnik nie wyłączył opcji zapisywania Plików Cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Uczestnik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie Plików Cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Wyłączenie Plików Cookies może spowodować, że Serwis, nie będzie działał poprawnie.
  15.
  [Prawa autorskie]
 1. Wszelkie materiały oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. W przypadku uzyskania przez Spółkę informacji o naruszeniach praw do materiałów, o których mowa w ust. 1, Spółka wezwie Uczestnika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Uczestnika. W przypadku niedostosowania się Uczestnika do stosownego wezwania w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Uczestnika wezwania, Spółka może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do danych materiałów.
  16.
  [Dane kontaktowe]

We wszystkich sprawach związanych Programem, Uczestnik może kontaktować się ze Spółką:

 1. listem poleconym – na adres: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa,
 2. pocztą elektroniczną – na adres wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie wiewiorka.pl.
  17.
  [Postanowienia końcowe]
 1. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Spółki oraz w Serwisie w wersji elektronicznej.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Informacja o zmianie Regulaminu i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do postępowania względem Paczki, która została nadana przez Uczestnika przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.
 3. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Ustawa o Prawach Konsumenta wymaga porozumienia stron, może być dokonana po dokonaniu pierwszej wysyłki Paczki wyłącznie po wyrażeniu przez Uczestnika wyraźnej zgody. Zgoda Uczestnika może być wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego, odrębnego pola w formularzu udostępnionym Uczestnikowi w Serwisie przez Spółkę lub w formie e-maila.
 4. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 2 Regulaminu, wszystkie spory związane prawami i obowiązkami Spółki i Uczestników wynikającymi z Regulaminu, rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w Warszawie.
 6. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 7. Jeśli jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane, prawomocnym wyrokiem sądowym za nieważne, Regulamin pozostaje w mocy w pozostałej części.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Usługa Szczegóły Opłata (brutto)
Wydanie karty pre-paid Opłata pobierana zgodnie z Regulaminem usługi 20,00 zł
Przelew z rachunku karty 1,50 zł
Nadanie pierwszej Paczki Zlecenie nadania pierwszej Paczki zarejestrowanej w systemie od dnia 23.05.2016 r. 0,00 zł
Nadanie każdej kolejnej Paczki Zlecenie nadania każdej kolejnej Paczki zarejestrowanej w systemie 8,00 zł

Pomoc

Wiewiórka.pl jest nowoczesną platformą internetową, dzięki której segregacja odpadów jest jeszcze prostsza, a do tego dochodowa. Za dostarczone do recyklingu surowce i przedmioty wypłacamy wynagrodzenie zgodne z naszym cennikiem.

Poniżej opisaliśmy szczegółowo krok po kroku kolejne etapy działań, mające doprowadzić do przekazania nam surowców do przetworzenia. Od czego zacząć i co jest potrzebne? Zapraszamy do lektury.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

wysoka_innowacyjnosc

 1. Zarejestruj się na www.wiewiorka.pl – w tym miejscu podasz swoje podstawowe dane, jak np. adres, pod który wyślemy Twój pakiet startowy. Na tym etapie przypisany Ci zostanie również indywidualny numer członka, który będzie kompatybilny z kartą prepaid, na którą będą przelewane należne środki za skupione przez nas surowce.
 2. Zamów pakiet startowy – po zarejestrowaniu na stronie automatycznie wysyłamy pakiet startowy, który dostaniesz nieodpłatnie pod wskazany przez Ciebie adres podczas rejestracji. Zestaw startowy zawiera 3 worki do zbierania rzeczy oraz kartę prepaid, na którą będziemy przelewać należne Ci pieniądze. W momencie  nadania paczki przez stronę, możesz także zdecydować (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji), że zarobione środki przeznaczysz na rzecz jednej z fundacji bądź organizacji charytatywnej, których lista dostępna jest także na naszej stronie. Karta prepaid, którą dostaniecie przy okazji otrzymania bezpłatnego pakietu startowego zawierającego worki przeznaczone do zbierania surowców jest formą całkowicie bezpieczną i sprawnie działającą już od wielu lat na przykład w sektorze telefonii komórkowej (doładowania telefonów na kartę).
 3. Po otrzymaniu pakietu zacznij zbieranie surowców! Skupujemy surowce, które możemy podzielić na 5 działów:
 • metale i ich stopy: miedź, cynk, brąz, stal nierdzewna, stal zwykła, mosiądz, a także kable miedziane i aluminiowe oraz puszki aluminiowe itp.;
 • odpady elektroniczne: płyty główne, twarde dyski, płyty CD, akumulatory, gry na CD/DVD, baterie itp.;

Więcej szczegółów znajdziesz w ulotce

 • odzież damską, dziecięcą, męską, niemowlęcą, obuwie, dodatki i akcesoria, bieliznę stołową oraz pościelową itp.;
 • zabawki i książki  dla dzieci i dla dorosłych z kodem kreskowym (nie podręczniki).

 

MASZ JUŻ ZEBRANE SURdostep_doOWCE? CO DALEJ?

 1. Określ rodzaj zebranych surowców na stronie www.wiewiorka.pl dzięki temu będziemy wiedzieć już przed odbiorem Twojej paczki, jakich surowców możemy się spodziewać, a po wszystkim zweryfikować zgodność zawartości, z tym co nam podałeś.
 2. Zamów kuriera na wybrany dzień podczas wizyty na stronie www lub poprzez zadzwonienie na call center.W strefie miejskiej przesyłki są odbierane w godz. 9-17 , poza  strefą miejską w godz. 9-16.  Nr tel podany jest na każdej karcie pre-paid. W wybranym przez Ciebie dniu kurier będzie kontaktował się pod podanym nr tel i starał umówić na konkretną godzinę. Możesz także przygotować worek z surowcami i zostawić dla kuriera w wybranym miejscu np. w altanie śmietnikowej i go o tym poinformować jak zadzwoni. Wszystko dla Twojej wygody.
 3. Po sprawdzeniu paczki dostaniesz kwotę na kartę pre-paid bądź przekażemy ją wybranej przez Ciebie Fundacji! Teraz następuje etap odbioru przez nas Twojej paczki i zweryfikowania jej zawartości. Ważymy, przeliczamy i zgodnie z obowiązującym cennikiem przelewamy na Twoją kartę pre-paid należną kwotę, bądź jeśli uprzednio zaznaczyłeś opcję zasilenia konta wybranej fundacji – to też czynimy.

 

 

Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji związanych z naszym przedsięwzięciem szeroka_ofertazachęcamy: